De jaarlijkse ledenvergadering zal zijn op woensdag 14 juni om 20:00 uur in de kantine.

Agenda Ledenvergadering S.V. Houtigehage d.d. 14 Juni 2023 (20:00 uur)

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering 2022

4. Jaarverslag seizoen 2022-2023

5. Verslag kascommissie

6. Verkiezing kascommissie

7. Financieel verslag / begroting 2023-2024

8. Pauze

9. Beantwoording vragen financieel verslag / begroting 2023-2024

10. Bestuursbenoeming

• Aftredend en herkiesbaar – Hendrik Boonstra (voorzitter)

• Aftredend en herkiesbaar – Jakob Jan Hoeksma (secretaris)

• Aftredend en herkiesbaar – Roel Veenstra (penningmeester)

11. Eerste elftal op zaterdag

12. Contributie

13. Oproep nieuwe vrijwilligers(sters)

• Barmedewerkers

• Leden sponsorcommissie

• Leden jeugdcommissie / voetbalzaken

• Leden activiteitencommissie

• (jeugd)scheidsrechters

• Leiders Houtigehage 1 en 2

• Grensrechter Houtigehage 1

• Etc…

14. Rondvraag

15. Sluiting

Bestuur s.v. Houtigehage, Juni 2023